2019

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ДТЕК Західенерго

  1  квартал 2 квартал  3 квартал  4 квартал  рік
№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год тонн г/кВт∙год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1. Азоту оксиди          5383,405  1,712  4281,195  1,605  21831,345  1,640
1.2. Аміак          -  -  -  -  -  -
1.3. Ангідрид сірчистий          51555,674  16,392  39652,043  14,870  199738,442  15,000
1.4. Ацетон         - -  -  -  -  -
1.5. Бенз(о)пірен         -  -  -  -  -  -
1.6. Бутилацетат         - -  -  -  -  -
1.7. Ванадію п'ятиокис         0,001 0,000  0,003  0,000  0,008  0,000
1.8. Водень хлористий         - -  -  -  -  -
1.9. Вуглецю окис         451,286 0,143  381,127  0,143  1858,969  0,140
1.10. Вуглецю двоокис         3493044,945 1110,629  2993262,211  1122,486  14645983,097  1099,908
1.11. Вуглеводні         657,450 0,209  531,707  0,199  2723,308  0,205
1.12. Газоподібні фтористі сполуки         - -  -  -  -  -
1.13. Тверді речовини         10400,843 3,307  8791,608  3,297  46090,771  3,461
1.14. Кадмію сполуки         - -  -  -  -  -
1.15. Марганець та його сполуки         - -  -  -  -  -
1.16. Нікель та його сполуки         1,704 0,001
 1,452  0,001  7,388  0,001
1.17. Озон         - -  -  -  -  -
1.18. Ртуть та її сполуки          0,182
0,000  0,158  0,000  0,764  0,000
1.19. Свинець та його сполуки          1,832 0,001  1,555  0,001
 7,935  0,001
1.20. Сірководень           -  -  -  -    
1.21. Сірковуглець           -  -  -  -    
1.22. Спирт н-бутиловий           -  -  -  -    
1.23. Стирол           -  -  -  -    
1.24. Фенол           -  -  -  -    
1.25. Формальдегід           -  -  -  -    
1.26. Хром та його сполуки          1,803 0,001  1,641  0,001  8,127  0,001
1.27. Радіоактивні відходи          -  -  -  -  -  -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти
2.1. Азот амонійний         5,492 0,002  1,805    14,958  0,001
2.2. Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))         57,532 0,018  61,056    228,246  0,017
2.3. Завислі речовини         84,064 0,027  37,767  0,001  214,194  0,016
2.4. Нафтопродукти         0,073 0,000  0,073  0,023  0,353  0,000
2.5. Нітрати         67,276 0,021  27,509  0,014  164,386  0,012
2.6. Нітрити         3,692 0,001  1,769  0,000  8,689  0,001
2.7. Сульфати         144,462 0,046  95,724  0,010  814,247  0,061
2.8. Фосфати         7,641 0,002  2,547  0,001  16,911  0,001
2.9. Хлориди         8,106 0,003  8,385  0,003  39,645  0,003
2.10. Радіоактивні відходи          -  -  0,000  -  0,000  -

sticky text

sticky button